A közgyűlés egy Elnököt, egy Titkárt és nyolc vezetőségi tagot választ a társaság magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű tagjai közül. Ők tízen együttesen képezik a vezetőséget. Az Elnököt, a Titkárt és a vezetőségi tagokat a közgyűlés három év időtartamra választja meg titkos szavazással. A vezetőség határozatképes, ha – az Elnökkel és a Titkárral együtt – legalább hét tagja jelen van, a vezetőség a határozatokat szótöbbséges határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök – távollétében a levezető elnök – szavazata dönt. A közgyűlés által választott vezetőség dönt – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a két közgyűlés között a társaságot érintő minden kérdésben. A vezetőség maga állapítja meg ügyrendjét, de legalább kéthavonta köteles vezetőségi ülést tartani.

A vezetőségi ülést az Elnök vagy az Elnök megbízására a Titkár hívja össze. A meghívóban ismertetni kell az ülés napirendjét. A meghívót az ülés napja előtt legalább 15 nappal a vezetoségi tagok részére el kell küldeni. A vezetőségi ülések nyilvánosak, azokra a meghívót nem kapott tagok is elmehetnek, de csak a levezető elnök engedélyével szólalhatnak fel, más jog nem illeti meg őket.

A Vezetőség feladata különösen:

 • a társasági tevékenység irányítása,
  a közgyűlés elűkészítése, összehívásának elhatározása, összehívása,
 • a társaság költségvetésének kidolgozása, az éves program, munka és ülésterv elkészítése, valamint a beszámoló elkészítése és előterjesztése,
 • a társaság eredményes működéséhez a feltételek megteremtése,
 • a fegyelmi szabályzat elfogadása, a fegyelmi jogkör gyakorlása,
 • a vezetőség különböző célfeladatok megvalósítása érdekében időleges vagy tartós muködésű bizottságokat hívhat életre a társaság tagjaiból. Ezek a bizottságok a vezetoségnek tartoznak felelősséggel.
 • a vezetőség a társaság által szervezett rendezvényeket, programokat, konferenciákat stb. az “Ideggyógyászati Szemle” című lapban közzéteheti.

A társaság Elnökét a közgyűlés a tagok közül titkos szavazással választja.

Az Elnök feladata és hatásköre:

 • vezeti és szervezi a vezetőség munkáját, képviseli a társaságot,
 • irányítja és ellenőrzi a társaság tevékenységét, gazdálkodását, kinevezi a társaság pénztárosát
 • munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
 • intézkedik és dönt a közgyűlés vagy a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • a társaság közgyűlésén mint levezető Elnök közreműködik.

A társaság Titkárát a közgyűlés a tagok közül titkos szavazással választja. A Titkár az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat. A Titkár köteles mindenben segíteni az Elnök munkáját, ellátja a közgyűlés vagy a vezetőség által hatáskörébe utalt feladatokat. A Titkár önállóan képviseli a társaságot.

A Titkár feladatai különösen:

 • rendszeresen és tevékenyen részt vesz a társaság feladatainak meghatározásában, megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében,
 • jogosult és köteles a társaságot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnök elé terjeszteni,
 • felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatok végrehajtásáért.
 • a Titkár köteles részt venni mind a közgyűléseken, mind a vezetőségi üléseken, és köteles az ott született döntésekről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásból ki kell derüljön a döntések taralma, meghozataluk időpontja, hatályuk illetve a döntést támogatók ill. ellenzők számaránya. A Titkár köteles gondoskodni a fenti fórumokon meghozott döntéseknek az ” Ideggyógyászati Szemlében” történo közzétételérol, valamint az érintetteknek történő postázásról. A közzététel kérdésében a döntéshozó szerv instruálja a Titkárt.
 • a Titkár köteles a társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok őrzésérol gondoskodni. Köteles továbbá az iratokba való betekintést a tagoknak lehetővé tenni. A kívülállók az iratokba az Elnök ill. a vezetőség előzetes hozzájárulásával tekinthetnek be.

A bankszámla feletti rendelkezésre mind az Elnök, mind a Titkár önállóan jogosult. Az Elnök két személyt – akik lehetnek tagok vagy munkavállalók – meghatalmazhat arra, hogy együttesen aláírjanak a társaság nevében. A meghatalmazás a banki aláírási jogra is kiterjedhet.

A közgyűlés 3 tagú ellenőrző és számvizsgáló bizottságot választ. A bizottság kötelessége, hogy a társaság alapszabályszeru működését, költségvetését és gazdálkodását folyamatosan, de legalább évenként megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a vezetőségnek, ill. a közgyűlésnek jelentést kell tennie. Tagjai nem lehetnek vezetőségi tagok.

A társaság tagjai egy-egy speciális működésű vagy kutatási terület összpontosítottabb művelésének érdekében tagozatokba tömörülhetnek, és ezt a közgyűlés ill. a vezetőség felé deklarálják. A tagozatok többnyire egy-egy szakmai működési terület szerint tömörülnek. Kivétel ez alól az asszisztensek tagozata, melyet a klinikai neurofiziológiai munkában közreműködo asszisztensek alkotnak speciális szakmai céljaik megvalósítására.

A Társaság szaklapja az Ideggyógyászati Szemle, melynek a társaság társtulajdonosa. Szerkesztőségében a társaságot az Elnök és a Titkár képviseli. A lappal kapcsolatos pénzügyi kérdések a pénztáros hatáskörébe tartoznak. Az “Ideggyógyászati Szemlé”- ben a társaság közzéteszi az elfogadott beszámolót, valamint a közgyűléseken ill. a vezetőségi gyűléseken meghozott olyan döntéseket, amelyek a szakmabeliek körében széleskörű érdeklődést kelthetnek.

A pénztáros intézi a társaság pénzgazdálkodását, gazdálkodik a bevételek és kiadások teljesítésérol, vezeti a könyvelést.

A társaság a működéshez szükséges kiadásait:

 • tagdíjakból
 • gazdálkodó szervezetek, vállalkozók támogatásaiból
 • költségvetési támogatásból
 • rendezvények, tanfolyamok térítési díjából, hozzájárulásából
 • egyéb bevételekből fedezi.

Egyebekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.