A Társaság tagjai lehetnek rendes tagok és tiszteletbeli tagok.
A társaság tagja lehet minden a társaság területén szakmai tevékenységet végző magyar állampolgár – nemre, fajra, politikai gondolkodásra, pártállásra tekintet nélkül-, aki a belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy a társaság céljaival egyetért és vállalja, hogy a célok megvalósítása érdekében segítséget ad, a társaság tevékenységében részt vesz, fizeti a tagdíjat.
Nem lehet a társaságnak tagja, akit bírósági ítélet alapján a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
A társaságba való be- és kilépés önkéntes.
A tagfelvétel a tag egyéni jelentkezése alapján történik. A társaság Vezetősége többségi szavazással dönt a tag felvételéről és felel a tagnyilvántartásért.
A tag felvétele, a tagsági viszony megszűnésének megállapítása a társaság Vezetőségének a hatáskörébe tartozik.
A tagság megszűnik a tagdíjfizetés egy éven túli elmaradása esetén, valamint akkor, ha 5 éven túl a tag a társaság rendezvényeiről elmarad, a társaság életében nem szerepel, előadással vagy közleménnyel nem járul hozzá a társaság tudományos életéhez. Megszűnik továbbá a tagság kilépés vagy elhalálozás folytán.
A társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A tagokat egyenlő jogok illetik meg. A társaság közgyűlésén minden tag részt vehet. Tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. A társaság által a tagoknak biztosított kedvezmény minden tagot megillet.
Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a társaság tevékenységi területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének ajánlására a közgyűlés választja.

A tagok jogai:

  • részt vehet a társaság közgyűlésén
  • részt vehet a társaság vezetőségének, elnökének és egyéb tisztviselőinek megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában,
  • tisztségre megválasztható
    véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a társaságot érintő bármely kérdésben,
  • részt vehet a társaság munkájában

A tagok kötelezettségei:

  • az Alapszabály és a társaság határozatainak betartása,
  • a társasági vagyon megóvása,
  • a társaság közös tevékenységében való aktív közreműködés,
  • tagdíj fizetése.

Belépéshez töltse le a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság belépési nyilatkozatát.